اگر راهنمای خرید و توضیحات هر محصول را خوانده باشید و قوانین و مقررات را هم از نظرتان گذرانده باشید، بعید است به مشکلی بربخورید؛ اما در هر صـورت اگر بنا به هـر دلیلـی به مشـورت با همکاران ما و بخش پشتیبانیِ احتیاج داشتید، مـی‌توانید از روشهای زیر با سام کی ایران تمـاس بگیرید